Menü Bezárás

Tudatos Társadalom Mozgalom alapszabálya

Hisszük, hogy aki a szellemet irányítja, az uralja az anyagot, tehát az utódokra testálandó valóságot is. Hisszük, hogy aki elméleti szinten rendet és tisztaságot teremt, az a Föld kibillent tengelyét is képes a helyére tolni, és megálljt tud parancsolni az öngyilkos láncreakcióknak. Új törvények helyett a természettel szembeni alázatra, holisztikus világszemléletre, szellemi tisztaságra, az univerzális rend helyreállítására törekszünk. Ez alapelv és feladat is egyben.

Vitaanyag!

Véleményezzétek, javítsátok, fejlesszétek!

A TUDATOS TÁRSADALOM MOZGALOM – Törzsszövetség

Jelen szerződéstervezet azzal a céllal készült, hogy a csatlakozó tagokkal közösen értelmezve, részleteit kimunkálva egy társadalmi szintű változásokat elindító mozgalom fejlődhessen ki, ami képes a TT alapvetéseiben, küldetésében megfogalmazott célok megvalósítására.

A TUDATOS TÁRSADALOM MOZGALOM ALAPSZERZŐDÉSE

Alulírott alapító tagok kijelentjük, hogy elkötelezettek vagyunk a Tudatos Társadalom Mozgalom ügye mellett. Ennek érdekében úgy határoztunk, hogy létrehozzuk a TUDATOS TÁRSADALOM Mozgalmat.

 1. A szervezet neve, rövidített neve, székhelye, szervezeti formája, működésének ideje:

A civil szervezet neve: TUDATOS TÁRSADALOM MOZGALOM

Rövidített neve: TTM

Székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10. 16-os épület

Szervezeti formája: Mozgalom

A szerződő felek a jelen társaságot határozatlan időre hozzák létre.

 1. A TUDATOS TÁRSADALOM MOZGALOM (a továbbiakban: a mozgalom) működésének célja:
 • Célunk, közösségek szervezése, hogy ezek összekapcsolásával, egy alulról szerveződő, a nyugati mintájú jogrendszert, a multinacionális kereskedelmet, a kamat alapú pénzrendszert elhagyó szerves társadalom jöjjön létre.
 • A Tudatos Társadalom  Mozgalom közösségei a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot kívánja megvalósítani.

Ennek érdekében a mozgalom felvilágosító tevékenységet folytat, előadásokat szervez, párbeszédet folytat az tagokkal. A  célok elérése érdekében a nyomásgyakorlás valamennyi demokratikus eszközét felhasználhatja.

 1. A tagokra vonatkozó jogok és kötelezettségek:

 

3.1. A taggá válás feltételei

Bárki tagja lehet a mozgalomnak, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

 • egyetért a mozgalom céljaival,
 • szolgáltatói szerződést köt a TT mozgalom online felületeit üzemeltető Civil MultiMédia Nonprofit Kft-vel
 • elfogadja a jelen alapszerződésben foglaltakat,
 • aláveti magát a mozgalom taggyűlésén meghozott határozatoknak, és tevékenyen részt vesz azok megvalósításában.

3.2. A tagok jogai

 • Minden tagnak joga van választani és bármilyen tisztségre választható.
 • Minden tagnak egy szavazata van.
 • Amennyiben a taggyűlésen a tag képviselő útján kíván élni a szavazati jogával, úgy ezt a szavazás előtt 1 nappal a vezetőségnek előre jelezni kell.
 • Minden tagnak joga van zárt csoportot alkotni a mozgalmon belül, de e csoportok működése nem lehet ellentétes a mozgalom céljaival, és nem vonhatják ki magukat a mozgalom egészét érintő döntések, tevékenységek alól.
 • A tagnak joga van bármikor, azonnali hatállyal, írásban felmondani a tagsági jogviszonyát.
 1. A mozgalom működési költségei:

 

A mozgalom nem szed tagdíjat. A feladatait a tagság önkéntes munkavállalással végzik.  A CMM Nonprofit Kft a befizetett szolgáltatási díjakból fedezi a szervezet szakműhelyeink munkájához szükséges működési költségeket.

A CMM Nonprofit KFT-től kapott összegekből a tagság jogosult a saját részére olyan eszközöket vásárolni, amelyek a mozgalom működéséhez szükségesek, valamint a felmerülő költségeket ebből kifizetni.

A társaság 1000 főt meghaladó tagi állományt követően határozhat esetleges vagyoni hozzájárulás mértékéről.

 1. A társaság szervezeti felépítése

A mozgalom szervezési munkájának egyik célja, hogy lakóhelyi  kisközösségek jöjjenek létre. Ezek szerves összekapcsolásának eredményeként nagyobb szervezeti egységek alakulnak ki, melyek végül “Törzsekké” fejlődhetnek az ország 9 különböző régiójában. A “Törzsek” szövetsége végül egy  archaikus társadalmi formát hoz létre,  ezzel megalapozza  a Szerves Társadalom kifejlődését.

 

5.1. Lakókörzeti közösség a TT mozgalom legkisebb önálló egysége (Nagycsalád). Létrejöttéhez legalább 10 helyben lakó család, személy csatlakozásával valósul meg. Amint egy-egy kisközösség létszáma az új csatlakozókkal meghaladja a 30 főt, a közösség 2 részre oszlik.

5.2 Minden tag csatlakozásakor választ egy elsődleges szakműhelyi tevékenységet ahol kötelezettségeket is vállal. Ezek mértéke önkéntes és a szakműhelyek közössége önállóan alakítja ki. Választhat még további két másodlagos szakműhelyt, itt azonban kötelezettségeket nem vállalhat, de részt vehet munkájában, rendezvényein.

5.3 Minden lakókörzeti közösség („Nagycsalád”) képviselőt, kapcsolattartót és szakmai referenseket választ tagjai közül.

5.4 A kapcsolattartók felelősek a „hírlánc” működéséért. A kapcsolattartók kezelik a hozzájuk tartozó közösségek adatait, elérhetőségét.

5.5 A választott képviselőkből alakul ki a Kis-régiós („Nemzetségi”) képviselői testület.

5.6 A Kis-régiós („Nemzetségi”) képviselők választott vezetői alkotják a „Törzs” tanácsát.

5.7 A Törzsi tanács legrátermettebbjeiből, választás útján alakul ki a „Bölcsek Tanácsa” Feladatuk a Kende minőség megvalósítása (A kende vagy kündü magyar méltóság volt a kettős fejedelemség idején, a honfoglalás előtt, a főfejedelem és vallási vezető.)

5.8 A lakókörzeti közösségek („nagycsaládok”) kijelölt szakmai referenseiből alakul ki szakműhelyenként a „Törzsi Szakmai Tanács”. Innét minden szakműhely delegálhat képviselőt a Tudatos Társadalom ügyvivő testületébe.

5.9 A Törzsekből választott szakmai referensek alkotják az ügyvivői testületet.  A Gyula minőség („…a dzsula, aki a parancsokat osztja, a hadat vezeti és a tisztviselőket kinevezi.”).

 1. A taggyűlés a szakmai műhelyek testülete.

 

6.1 A taggyűlés döntési jogköre kiterjed:

 • szükség esetén a taglétszám meghatározására,
 • a társaság pénzeszközeinek, vagyonának felhasználására.
 • cselekvési programok kialakítására,
 • rendezvények szervezésére
 • önálló projektek elindítására

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább az 50 %-a + 1 fő részt vesz. A határozat érvényességéhez a jelenlévő tagok egyszerű többségének szavazata szükséges.

 1. A szakműhelyek tisztségviselői:

A Képviselő

 • Gondoskodik a taggyűlés által meghatározott feladatok, határozatok, végrehajtásáról.
 • Feladata a társadalmi, valamint a médiákkal, hatóságokkal való kapcsolattartás, a mozgalom társadalmi elfogadottságának előmozdítása.
 • A TT mozgalmat érintő, különösen anyagi terhet jelentő döntéseket kizárólag a taggyűlés jóváhagyásával hozhat.
 • Jogában áll taggyűlést vagy rendkívüli taggyűlést összehívni.

A Kapcsolattartó

 • Segít az elnöknek a napi teendők ellátásában.
 • Kapcsolatot tart a többi szakműhely kapcsolattartójával.

 

 1. A TT mozgalom szerződés felmondása

7.1. A jelen TT mozgalom szerződést az ügyek vitelére feljogosított tag (ügyvezető, ideiglenes ügyvezető) kivételével bármely tag azonnali hatállyal, bármely okból, indokolás nélkül, írásban felmondhatja. A tag felmondása, illetve halála esetén a szerződés a többi taggal mindaddig hatályban marad, amíg a tagok száma egy főre nem csökken. Az ügyek vitelére feljogosított tag a jelen szerződést 15 napos felmondási idővel mondhatja fel.

 1. A TT mozgalom megszűnése

8.1. A TT mozgalom megszűnik:

– ha a mozgalom céljának megvalósítása többé nem lehetséges,

– a mozgalom közös elhatározással való megszüntetésével,

– ha a tagok száma egy főre csökken.

8.2. A mozgalom megszűnésekor a mozgalom tevékenységéből eredő tartozások kiegyenlítése után a fennmaradó közös vagyont a tagok között vagyoni hozzájárulásuk arányában, a TT Mozgalom Alapszerződés rendelkezéseivel összhangban kell felosztani.

 1. Vegyes rendelkezések

9.1. A jelen alapszerződés szerződés az aláírása napján lép hatályba.

Budapest, 2017

Alapítók: